what you feel is your energy

 

                 
Shiatsu-Links

ESI Europäisches Shiatsu Institut Deutschland

ESI Europäisches Shiatsu Institut Österreich

 

 

                      Zurück  Wie wirkt Shiatsu?  Wann hilft Shiatsu?  Worauf beruht Shiatsu?  Wo gibt es Shiatsu?